Ban Giám hiệu

 • Phạm Thị Mai Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0985717836
  • Email:
   phammaioanh78@gmail.com
 • Phạm Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0384763942
  • Email:
   hoakhanhsc65@gmail.com