UBND HUYỆN ĐỒNG HỶ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 166/PGDĐT-CMTHCS                                          Sông Cầu, ngày 29 tháng 4 năm 2020
V/v ban hành bộ tiêu chí đánh giá
mức độ an toàn phòng, chống dịch 
COVID-19 trong trường học
 

 

Kính gửi:

 

Hiệu trưởng các trường Mầm non, trường Phổ thông trực thuộc.

 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Thực hiện Công văn số 780 /SGDĐT-CTTT ngày 29/4/2020 về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học;

Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị trường học trực thuộc tiếp tục và nghiêm túc thực hiện Công văn số 158/PGDĐT-GMTHCS ngày 24/4/2020 về việc hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học;  

    Nhằm đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh tốt nhất cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông trở lại trường học tập sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị trường học căn cứ vào bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học để xây dựng các tiêu chí cụ thể gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị làm cơ sở đánh giá mức độ an toàn của nhà trường khi cho học sinh đi học trở lại.

(Có gửi kèm nội dung bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học)

Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường thường xuyên kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo và nội dung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tiến hành tổ chức đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị và chịu trách nhiệm trước ngành nếu xảy ra tình trạng trường học không đảm bảo mức độ an toàn nhưng vẫn tổ chức đón học sinh trở lại trường học tập.

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời về tình hình phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Phòng GDĐT qua email: thanhhaidhy@gmail.com; điện thoại đường dây nóng của Phòng GDĐT: 0945 825 099 và 0989 943 909./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BCĐ sở GDĐT (B/cáo);

- BCĐ huyện (B/cáo);

- BCĐ phòng GDĐT (C/đạo);

- Lưu: VT, CMTHCS.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Chi

 

 

BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN

PHÒNG CHỐNG DỊCH, BỆNH COVID-19 TRƯỜNG MẦM NON SÔNG CẦU

NĂM HỌC 2020-2021

 (Kèm theo công văn số 166/PGDÐT-CMTHCS ngày 29 tháng 4 năm 2020) 

 

STT

Tên tiêu chí đánh giá

Đạt

Không đạt

I

TRƯỚC KHI HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG

Tiêu chí 1

 Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học (thiết bị đo thân nhiệt, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, nước uống, nơi rửa tay bằng nước sạch), chú ý đến các yếu tố liên quan đến người khuyết tật.

 

Tiêu chí 2

Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và thực tiễn dịch bệnh tại địa phương.

 x

 

Tiêu chí 3

100% trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (gọi chung là học sinh), cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động của nhà trường (gọi chung là cán bộ, giáo viên) thực hiện khai báo sức khỏe, đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến trường.

 x

 

Tiêu chí 4

100% học sinh và cán bộ, giáo viên thực hiện việc đeo khẩu trang đúng cách trên đường đến trường.

 x

 

Tiêu chí 5

Thực hiện vệ sinh, khử trùng trường, lớp, đồ dùng học tập và phương tiện đưa đón (nếu có) theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

 x

 

Tiêu chí 6

Có nhân viên y tế trường học, phòng cách ly, phòng y tế đảm bảo theo quy định, có tổ chức tư vấn tâm lý học đường.

 

Tiêu chí 7

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho học sinh, cán bộ, giáo viên về quy trình phòng, chống dịch bệnh và xây dựng phương án xử trí trường hợp có sốt, ho, khó, thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học.

 x

 

II

KHI HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG

Tiêu chí 8

Bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học.

 

Tiêu chí 9

Bảo đảm 100% học sinh mầm non được đón và giao nhận tại cổng trường.

 x

 

Tiêu chí 10

Đảm bảo giãn cách trong và ngoài phòng học, lớp học, phòng làm việc, phòng chức năng, phòng sinh hoạt tại nhà trường theo quy định của Chính phủ.

 x

 

Tiêu chí 11

Thực hiện đầy đủ theo quy định việc lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, phương tiện đưa đón học sinh sau mỗi lần đưa đón theo quy định, đeo khẩu trang đúng cách trong thời gian ở trường.

 

Tiêu chí 12

Thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời xà phòng, dung dịch sát khuẩn và các vật dụng cần thiết khác phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

 

Tiêu chí 13

Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của nhà trường thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

 x

 

III

KHI HỌC SINH KẾT THÚC BUỔI HỌC

Tiêu chí 14

Bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên đảm bảo giãn cách hợp lý, đeo khẩu trang từ khi rời trường trở về nhà.

 

Tiêu chí 15

Bảo đảm 100% học sinh mầm non được nhà trường bố trí giao nhận đầy đủ.

 

Đánh giá

Trường thực hiện tốt, trường học an toàn